Traveler’s Guide: Tagalog Words and Phrases for Traveling

Lake at the back of Malacanang of the North
Paoay, Ilocos Norte

As mentioned in a previous post, Philippines is an archipelago, which means that it comprises several groups of islands.  As a result, there are different dialects used in different places all over the Philippines.  Though Tagalog is considered their primary language.  Therefore, by Learning Basic TagalogTagalog Words and Phrases about Food and even Tagalog Words and Phrases for Traveling can really help a traveler to survive in his or her adventure in any part of the country.

To complete the traveler’s guide for Tagalog language, listed below are some Tagalog Words and Phrases for Traveling that comes in handy all the time…

TAGALOG for PLACES

Where’s…? Saan ang…?
Where’s the nearest…? Saan ang pinakamalapit?
I’m looking for… Ang hinahanap ko ay…
Bank Bangko
Beach Tabing dagat
Bridge Tulay
Church Simbahan
Cinema Sinehan
Hospital Ospital
Hotel Hotel
Market Merkado
Museum Museo
Park Parke
Post office Tanggapan ng liham
Restaurant Restawran
School Eskwelahan
Shopping mall Pamilihan
Toilet Banyo
Police station Himpilan ng pulis
University Unibersidad
Zoo Zoo
Airport Paliparan
Bus stop Station ng bus
Taxi stand Pilahan ng taxi
Train station Istasyon ng tren
Pier Daungan
Place Lugar

TAGALOG for DIRECTIONS PHRASES

How can I get there? Paano ba ako makakapunta doon?
How far is it? Gaano ito kalayo?
Can you show me the place on the map? Pwede mo bang ipakita yung lugar sa mapa?
I’m lost. Ako ay naliligaw.
Go straight Dumeretso ka.
Turn left Liko sa kaliwa.
Turn right Liko sa kanan.
Turn around Umikot
Up Taas
Down Baba
Straight ahead Deretso
In front of Sa harap ng
Behind Sa likod
Next to Sa susunod na
Opposite to Sa tapat ng
On the corner Sa sulok
Here Dito
There Doon
Far away Sa malayo

DIRECTION ESSENTIALS in TAGALOG

Bridge Tulay
Pedestrian crossing Tawiran
Road Daan
Traffic lights Ilaw Trapiko
Tunnel Lagusan
East Silangan
South Timog
West Kanluran
North Hilaga
Direction Direksiyon

TAGALOG for DRIVING PHRASES

I’d like to hire a car. Gusto kong magrenta ng kotse.
How much is it per hour? Magkano kada oras?
How much is it per day? Magkano kada araw?
How much is it per week? Magkano kada linggo?
Where’s the gas station? Saan ako ang istasyon ng gasul dito?
My car ran out of gas. Naubusan na ako ng gaas.
Please fill my tank. Paki puno ang aking tangke.
Can I park here? Pwede ba akong pumarada dito?
My car has broken down. Ang kotse ko ay nasira.
Can you change the tire for me? Pwede mo bang palitan yung gulong para sa akin?
Can you give me a ride? Pwede mo ba akong isakay?

DRIVING ESSENTIALS in TAGALOG

Stop Tigil
One way Isang daanan
Entrance Pasok
No entry Walang pasukan
No parking Walang paradahan
Speed limit Limitasyon ng tulin
Gas station Istasyon ng gaas
Bridge Tulay
Highway Kalsada
Pedestrian crossing Tawiran
Road Daan
Traffic lights Ilaw trapiko
Tunnel Lagusan
Park Parke

TAGALOG for TRANSPORTATION PHRASES

Where can I buy tickets? Saan ako makakabili ng Tiket?
Do I need to buy ticket first? Kailangan ko muna ba bumili ng tiket?
How much is a ticket to…? Magkano ang isang tiket papunta sa…?
One way or round trip? Papunta o pabalik na biyahe?
One ticket to…, please. Pakiusap, isang tiket papunta sa…
Is there a discount for children? May diskuwento ba para sa mga bata?
How long will it take? Gaano katagal ito?
Is there a bus to…? May bus bang papunta sa…?
When is the first bus? Anong oras ang unang bus?
When is the last bus? Anong oras ang huling bus?
When is the next bus? Anong oras ang susunod na bus?
Which train should I take to…? Anong tren ang dapat kong sakyan papunta sa…?
When does the train come? Anong oras darating ang tren?
At what station should I change? Anong istasyon ako dapat magpapalit?
How long is the stop over? Gaano katagal ang tigil nito?
Can you send me a taxi? Pwede mo ba akong padalhan ng taxi?
Please take me to this address. Paki dala mo ako sa address na ito?
Does it stop at…? Titigil ba ito sa…?
Please take me to the airport. Paki dala ako sa paliparan.
What time do you start check-in? Anong oras ako maguumpisang pumasok?
When can I board the plane? Anong oras ako dapat sumakay sa eroplano?
Where’s the boarding gate? Asan ang pasukan kapag sumakay?
Can you give me a window seat? Pwede mo ba akong padalhan ng taxi?
Can we be there on time? Pwede mo bang ibigay sa akin ang upuan sa may bintana?
When shall we arrive? Anong oras tayo darating?
Can you give me a blanket? Pwede mo ba akong bigyan ng kumot?
Can I use my laptop? Pwede mo ba akong bigyan ng laptop?
My luggage hasn’t arrived. Hindi pa dumarating ang aking bagahe.
Where’s the luggage claim? Saan ko kukunin ang aking bagahe?

TRANSPORTATION ESSENTIALS in TAGALOG

Bus Bus
Ferry Lantsang pantawid
Taxi Taxi
Train Tren
Airplane Eroplano
Flight Biyaheng himpapawid
Airline ticket Tiket sa eroplano
Boarding gate Pasukan kapag sumakay
Luggage Bagahe
First class Primera klase
Business class Business class
Economy class Economy class
One way Isang daanan
Return Balik
Student Estudyante
Children Mga bata
Arrivals Dating
Departures Alis
Airport Paliparan
Bus stop Sakayan ng bus
Taxi stand Pilahan ng taxi
Train station Istasyon ng tren
Pier Daungan

TAGALOG for ACCOMMODATION PHRASES

Can you recommend a hotel? May mairerekomenda ka bang hotel?
I have a reservation. Meron akong reserba.
Do you have any rooms available? May bakante pa ba kayong kwarto?
Do you have a single room? May pangisahan pa ba kayong kwarto?
Do you have a double room? May pangdalawahan pa ba kayong kwarto?
May I see the room first? Pwede bang makita muna yung kwarto?
I need an extra bed. Kailangan ko ng dagdag na kama.
I will stay for… nights. Mananatili ako ng… gabi.
Does the hotel have internet service? Meron bang serbisyo ng internet dito sa hotel?
Is breakfast included? Kasama ba ang umagahan dito?
What time is breakfast served? Anong oras ihahain ang umagahan?
Can you wake me at…? Pwede nyo ba akong gisingin ng…?
Can I have a pillow? Pwede bang makahingi ng unan?
The air conditioner doesn’t work well. Meron silang airconditioner pero hnd maayos na gumagana.
What time is checkout? Anong oras ang ating labas?
Can I leave my bags here? Pwede ko bang iwan ang aking mga bagahe dito?

ACCOMMODATION ESSENTIALS in TAGALOG

Hotel Hotel
Bath towel Tuwalyang panligo
bathroom Banyo
Bed Kama
Elevator Elebaytor
Fire door Pinto laban sa sunog
Hair dryer Pantuyo ng buhok
Key Susi
Laundry Labahan
Mirror Salamin
Shampoo Shampoo
Soap Sabon
Television Telebisyon
Tissue Tisyu
Toilet Banyo
Toothbrush Brush ng ngipin
Toothpaste Tutpeyst
Towel Tuwalya

TAGALOG for SIGHTSEEING PHRASES

Can I have a map? Pwedeng makahingi ng mapa?
Can I take a photo? Pwedeng magpakuha ng litrato?
How do I get to the downtown? Paano pumunta sa bayan?
Can you tell me some interesting places? Pwedeng masabi ka ng mga kawili-wiling lugar?
Is it far from here? Malayo ba ito doon?
Can I walk down there? Pwede ba akong maglakad simula dito?
How long does it take to get there on foot? Gaano katagal kapag nilakad papunta doon?
Can you recommend a tour? Pwedeng magrekomenda ka ng tour?
What time do we return? Anong oras tayo dapat bumalik?
Is there a gift shop? May bilihan ba doon ng mga regalo?
Can we stop here to buy souvenirs? Pwede ba tayong tumigil at bumili ng souvenirs?
I would like to see… Gusto kong makita…
Where is the museum? Asan yung museo?
Where is the park? Asan yung parke?
Is photography allowed here? Pwede bang kumuha ng larawan dito?
Could you take a photo for me? Pwede mo ba akong kunan ng larawan.
What are the opening hours? Anong oras ito kapag nagbubukas?
When does it close? Anong oras ito nagsasara?
How much is the entrance fee? Magkano ang bayad sa pagpasok?
Can you show me the place on the map? Pwede mo bang ipakita yung lugar sa mapa?
How can I get there? Paano ako makakarating doon?
On foot Sa pamamagitan ng paa
By bus Sa pamamagitan ng bus
By boat Sa pamamagitan ng bangka
By taxi Sa pamamagitan ng taxi
By train Sa pamamagitang ng tren

After studying this last Tagalog guideline, each traveler already developed his or her self-confidence in dealing with the locals.  For first-timers, pronunciation may be difficult to handle, but eventually, everything will come naturally as a traveler often speak the local language with the local people.  As always, practice makes perfect!

Join our Newsletter Sign Up for Regular Updates!

Related posts

Leave a Comment

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.